top of page
חיפוש

מה זה זכויות יוצרים?

זכויות יוצרים הן הזכות הבלעדית של אדם לעשות אוסף של פעולות ביצירה.

יצירה יכולה להיות (בין היתר): ציור, רישום, פיסול, מחזה, סרט, מחול, טקסט, תוכנת מחשב ועוד ועוד.

אוסף הפעולות המוגן על-פי החוק הוא: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה.

ההגדרות של היצירה ושל הפעולות המוגנות הן די רחבות.

בניגוד לדעה הרווחת, אין צורך לרשום או להגדיר זכויות יוצרים. הן קיימות מרגע שהאדם הביא את היצירה לעולם והן שייכות לו, אלא אם כן העביר אותן לאחר.

כל מי שעושה שימוש אסור באחת הפעולות, עלול להיתבע ולשלם עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק, בכל מקרה ומקרה של הפרה.

למרות כל זאת, ישנם מספר שימושים מותרים ביצירה מוגנת, שנקראים "שימוש הוגן", כמו: לימוד עצמי, מחקר, דיווח עיתונאי ועוד.

זכות יוצרים נשמרת למשך כל חיי היוצר ועד 70 שנה לאחר מותו.


עובדה מעניינת: למי שיצר את היצירה קיימת "זכות מוסרית" ביצירה (ששמו יוזכר על היצירה ושהיציאה לא תסולף או תיפגם). הזכות המוסרית היא אישית ולא ניתנת להעברה, וגם אם הוא מכר את זכויות היוצרים, עדיין צריך לשמור על זכותו המוסרית.

コメント


bottom of page