top of page
חיפוש

מה ההבדל בין מניה לאיגרת חוב?

גם מניה וגם איגרת חוב הן ניירות ערך של חברה (יש גם איגרות חוב של מדינות, אבל כאן נדבר רק על חברות).

מניה היא בעצם יחידת בעלות בחברה ומשקפת גם את חלקו של בעל המניה בבעלות על החברה, וגם את הזכויות והחובות השונים שיש לו כלפי החברה וכלפי שאר בעלי המניות. מי שמחזיק מניה של חברה זכאי להשתתף ברווחי החברה, להצביע בהחלטות של האסיפה הכללית, לקבל זכויות בעת פירוק החברה ועוד - הכל לפי החוק ולפי הקבוע בתקנון החברה. את המניה ניתן למכור ולרכוש בתנאים מסוימים.

איגרת חוב היא למעשה תעודה, המהווה התחייבות של חברה לתשלום חוב עבור הלוואה שקיבלה החברה. מי שמחזיק את האיגרת, זכאי לקבל את החזר הקרן והריבית, בהתאם לתנאים שנקבעו באיגרת החוב, אך אין לו זכויות אחרות בחברה והוא לא נחשב כבעלים של חלק ממנה. גם את איגרת החוב ניתן למכור ולרכוש בתנאים מסוימים.


Comments


bottom of page