top of page

תנאי שימוש

1. מבוא
1.1 המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2 כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
1.3 ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
1.4 הגדרות
"הבעלים" – עו"ד אסף לנדאו.
"ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
"האתר" – אתר המספק מידע ושירותים שונים, בכתובת www.assaflandau.net או בכל כתובת אחרת כפי שיוחלט על-ידי הבעלים.
"משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו או גולש באתר.
1.5 הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין הבעלים לבין המשתמשים באתר.
1.6 השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.
1.7 מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
2. תנאי שימוש
2.1 המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר והשירותים המסופקים באמצעותו:
2.1.1 גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
2.1.2 מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
2.1.3 העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
2.1.4 ביצוע פעולה בעיצוב האתר באתר, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.1.5 התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי הבעלים, משתמשים אחרים באתר או נותני השירותים המסופקים באמצעות האתר.
2.2 הבעלים שומר לעצמו את הזכות:
2.2.1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים, ומבלי שיהיה חייב להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
2.2.2 להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.2.3 הבעלים יהיה רשאי לחסום גישה לאתר – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי הבעלים לשימוש במוצריו או שירותיו (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לבעלים או מוצריו או שירותיו – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים וללא צורך בהודעה מוקדמת.
3. משלוח הודעות פרסומת
3.1 כל משתמש אשר ימסור את פרטיו לצורך קבלת מידע, יעשה זאת מרצונו החופשי ומבלי שחלה עליו חובה לעשות כן. לאחר מסירת הפרטים כאמור, הבעלים יהא רשאי והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לבעלים, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.
3.2 למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לבעלים, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לבעלים ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.
4. הגבלת אחריות
4.1 מובהר בזאת כי האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, יסופקו על-ידי הבעלים כמות שהם (As-Is). הבעלים לא יישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר או בשירותים המסופקים באמצעותו; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל אופן אחר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל הקשור במידע אודות מוצרים או שירותים, המידע שיסופק הוא כללי והבעלים לא מתחייב לתוצאות כלשהן בכל מקרה ומקרה.
4.2 למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי האתר מהווה פלטפורמה לאספקת מידע למשתמש בנוגע לתחומים מסוימים בעולם המשפט והעסקים בלבד. מובהר בזאת במפורש כי המידע באתר לא ייחשב כייעוץ משפטי בשום צורה ואופן, וכל משתמש המעוניין בייעוץ משפטי, רשאי לפנות לבעלים ישירות בענייניו, וייעוץ כאמור יכול ויהיה בתשלום. הבעלים יעשה ככל יכולתו לספק מידע עדכני ומאומת, אך מטבע הדברים ייתכן וחלק מהמידע לא יהיה מעודכן. כל המידע שיסופק על-ידי הבעלים, בין אם באופן כללי באתר ובין אם באופן פרטני למשתמש מסוים, בין אם בחינם ובין אם בתשלום – יהיה בגדר המלצה בלבד, הוא אינו מחייב את הבעלים או מי מטעמו והבעלים לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן ולא יישא בשום אחריות שהיא, בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש, עקב קבלת המידע כאמור. כל משתמש יהא אחראי לכל נזק כלשהו שיגרם לו, ככל וייגרם, ובאחריותו הבלעדית לפנות לייעוץ מקצועי פרטני במידת הצורך.
4.3 ככל והמשתמש יפנה לקבלת שירותים או מוצרים מידי צד שלישי כלשהו, בין אם פרטים אודות אותו צד שלישי פורסמו באתר ובין אם לאו, האחריות בגין אותם שירותים ומוצרים תחול על אותו צד שלישי בלבד והבעלים לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן בגין כל נזק שייגרם, ככל וייגרם, למשתמש עקב שימוש במוצרים או קבלת שירותים של אותו צד שלישי כאמור.
4.4 מובהר בזאת כי הבעלים לא מתחייב שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת הבעלים יעדכן וישדרג את מערכות האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לבעלים כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
4.5 באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
4.6 באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – הבעלים לא יישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
4.7 הבעלים לא יהיה אחראי בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד הבעלים בעניין זה.
5. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
5.1 ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלים אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
5.2 חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי הבעלים לא בחן אתרים אלה, ואינו תומך בהם או אחראי להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
5.3 יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
6. הודעה על תוכן מפר
6.1 הבעלים אמון על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני landau@lans.co.il.
7. קניין רוחני
7.1 הבעלים הוא המחזיק של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של הבעלים, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי הבעלים, ובכל הכלים שישמשו את הבעלים במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
7.2 המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות הבעלים או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת הבעלים בכתב ומראש.
7.3 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לפרסם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מהאתר או במידע שיסופק במסגרת השירותים, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של הבעלים, בכתב ומראש.
7.4 הוראות סעיף ‏7 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
8. שינוי תנאים
8.1 הבעלים רשאי לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שיצטרך לתת על כך הודעה מראש.
8.2 באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
9. שיפוי
9.1 המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את הבעלים, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לבעלים, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת הבעלים לראשונה בכתב.
9.2 האמור בסעיף ‏9 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לבעלים לפי הסכם זה או לפי כל דין.
10. ברירת דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

עודכן לאחרונה: 11.05.2021

bottom of page